Algemene voorwaarden van Suited Financials B.V.

 

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer in de overeenkomst, alsmede zijn rechtsopvolg(st)er(s);
  • Opdrachtnemer: Suited Financials B.V., gevestigd te Elst;
  • Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon, die door of met tussenkomst van opdrachtnemer aan opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld teneinde tijdelijk onder leiding en toezicht van opdrachtgever werkzaam te zijn;
  • Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich verbindt tot het selecteren en beschikbaar stellen van een (of meer) opdrachtuitvoerder(s) teneinde deze(n) tijdelijk onder leiding en toezicht van opdrachtgever werkzaam te doen zijn alsmede tot het verlenen van daarmee samenhangende diensten.

1.2 Suited Financials biedt zelf diensten aan, zoals adviserings-, coachings-, opleidings- en begeleidingstrajecten, alsmede interim-managementdiensten en treedt voorts op als bemiddelaar tussen zelfstandige aanbieders van dergelijke diensten en afnemers daarvan.

1.3 Deze algemene voorwaarden van Suited Financials zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Suited Financials, op alle door Suited Financials aangeboden diensten en werkzaamheden en op alle met Suited Financials gesloten overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, bemiddelingsovereenkomsten etc.

1.4 Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn.

 

2. Selectie en beschikbaarstelling opdrachtuitvoerder(s)

2.1 Offertes van Suited Financials zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst door Suited Financials heeft verstrekt. Suited Financials zal de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die in alle gevallen als een inspanningsverplichting zijn aan te merken, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 Voordrachten van mogelijke opdrachtuitvoerders komen tot stand naar beste inzicht. Opdrachtnemer gaat er daarbij van uit dat de inlichtingen die opdrachtuitvoerders over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een opdrachtuitvoerder.

 

3. Opdracht en vergoeding

3.1 Suited Financials zal de met de opdrachtgever en opdrachtuitvoerder(s) gemaakte afspraken (c.q. de door Suited Financials uit te voeren opdracht dan wel de bemiddelingsovereenkomst) steeds schriftelijk vastleggen.

3.2 Tijdens de contractueel overeengekomen looptijd, alsmede eventuele verlengingen, zal het tarief niet worden gewijzigd, tenzij de functie van de opdrachtuitvoerder(s) gewijzigd wordt en/of de uit te voeren werkzaamheden dermate wijzigen dat een tariefsaanpassing gerechtvaardigd is. Een tariefsaanpassing wordt pas doorgevoerd als partijen hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

3.3 Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de overeengekomen uurtarieven van Suited Financials. Reis- en verblijfkosten worden separaat in rekening gebracht. De door Suited Financials gemaakte kosten (zoals verzendkosten, vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden) worden niet, tenzij anders overeengekomen, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

4. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na de vervaldag wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Suited Financials met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

5. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

5.1 Een interim Opdracht is een Opdracht waarbij de Opdrachtgever behoefte heeft aan gespecialiseerde mensen die een bepaald project onder eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren en/of begeleiden. Suited Financials stelt daartoe opdrachtuitvoerders ter beschikking.

5.2 De opdrachtuitvoerder is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. De opdrachtuitvoerder verricht de Opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Suited Financials en/of Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan wel redelijke aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

5.3 De opdrachtuitvoerder zal de werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever, maar de opdrachtuitvoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is vindt afstemming met Suited Financials en/of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

5.4 Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtuitvoerder zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

5.5 De Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de opdrachtuitvoerderer gedurende de looptijd van de Opdracht ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties bij de overeenkomst.

Deze beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft geen opzegtermijn, de opdrachtnemer heeft een opzegtermijn van een (1) week. Suited Financials behoudt de aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder in achtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

7. Rechtstreekse overeenkomst tussen opdrachtuitvoerder(s) en opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een opdrachtuitvoerder tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een (1) jaar na de voltooiing daarvan te benaderen met het doel een overeenkomst - hoe ook genaamd - met die opdrachtuitvoerder(s) aan te (doen) gaan, op grond waarvan bedoelde opdrachtuitvoerder(s) (al dan niet tijdelijk) ten behoeve van opdrachtgever werkzaam is of zal zijn, tenzij zulks geschiedt na wederzijds overleg tussen partijen en met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

7.2 Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één (1) jaar na de voltooiing daarvan een overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 aangaat of doet aangaan, is opdrachtgever aan opdrachtnemer per opdrachtuitvoerder, die op basis van de hiervoor bedoelde overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden verricht of zal verrichten, een vergoeding verschuldigd.

7.3 Opdrachtgever is gehouden binnen tien (10) werkdagen na het tot stand komen van de in artikel 7.1 bedoelde overeenkomst, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer en daarbij aan opdrachtnemer al die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de berekening van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding.

7.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, bedraagt de vergoeding per opdrachtuitvoerder twintig procent (20%) van het tussen opdrachtgever en de desbetreffende opdrachtuitvoerder overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis, te vermeerderen met BTW. Onder het hiervoor bedoelde bruto jaarsalaris worden tevens begrepen: vakantietoeslag, provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties.

7.5 Het bepaalde in artikel 7.4 is van overeenkomstige toepassing, indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 voor een duur van minder dan één (1) jaar tot stand komt, in welk geval de vergoeding wordt berekend over het totale bedrag van de tussen opdrachtgever en de desbetreffende opdrachtuitvoerder overeengekomen beloning.

7.6 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal de vergoeding in één keer aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het bepaalde in de artikelen 7.2 tot en met 7.4 is van overeenkomstige toepassing.

 

8. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtgever. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de eigenaar.

 

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de door opdrachtgever verstrekte informatie en voorts van alle door opdrachtnemer in het kader van de opdracht verkregen gegevens betreffende opdrachtgever, diens activiteiten en/of diens relaties, waarvan opdrachtnemer het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen en waarvan opdrachtnemer weet of kan weten dat kennisneming daarvan door een derde het belang van opdrachtgever of van (een van) diens relaties kan schaden. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover verstrekking van bedoelde gegevens aan derden nodig is met het oog op een correcte uitvoering van de opdracht dan wel indien opdrachtnemer krachtens de wet tot bekend- of openbaarmaking van die gegevens verplicht is.

9.2 Opdrachtnemer is gehouden de voor hem uit artikel 9.1 voortvloeiende verplichting eveneens op te leggen aan opdrachtuitvoerder(s).

 

10. Klachten

10.1 Iedere klacht met betrekking tot de geleverde diensten en/of het gefactureerde bedrag dienen binnen dertig (30) dagen schriftelijk te worden gemeld bij Suited Financials.

10.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst de betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de klacht geen betrekking heeft.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Suited Financials is de aansprakelijkheid van Suited Financials wegens tekortkomingen in de naleving van haar contractuele verplichtingen, in alle gevallen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in het kader van de werkzaamheden is ontvangen.

11.2 Bij overeenkomsten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt dat de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaande aan de fout.

11.3 In gevallen waarin de verbintenis van Suited Financials bestaat uit het bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en een van de met Suited Financials samenwerkende opdrachtuitvoerder(s) (ZZP’ers en/of hun B.V.’s), kan Suited Financials in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door of toe te rekenen is aan deze opdrachtuitvoerder, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van deze opdrachtuitvoerder.

11.4 Eventuele aanspraken tegen Suited Financials dienen binnen één jaar nadat de schade ontdekt is of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, en in ieder geval steeds uiterlijk achttien (18) maanden na beëindiging van de overeenkomst c.q. de opdracht, bij Suited Financials te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen en verwerkt.

 

12. Zelfstandigheid

Suited Financials werkt uitsluitend met onafhankelijke financiële opdrachtuitvoerders die voldoen aan de in de wet DBA gestelde eisen. Dit wordt formeel getoetst doordat de opdrachtuitvoerders werken volgens een in dit kader door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Deze werkwijze vrijwaart Suited Financials van het aftrekken van belastingen en sociale premies. De opdrachtgever is eveneens vrijgesteld van vorderingen voor belastingen en sociale premies die betrekking hebben op de inhuur van de opdrachtuitvoerder.

 

13. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

14. Geschillen

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen Suited Financials is gevestigd. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dat verklaart.